Προϊόντα

Θέρμανση

Η θέρμανση των χώρων, αποσκοπεί στη προσθήκη θερμικών φορτίων, για να συμπληρώσουν τις θερμικές απώλειες. Έτσι, με τη θέρμανση διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία των χώρων σε επίπεδα άνεσης και ευεξίας για τον άνθρωπο.

Οι κύριες μορφές θέρμανσης είναι δύο: η τοπική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση. Η τοπική θέρμανση παράγει και αποδίδει τη θερμότητα σ’ ένα σημείο μέσα στο χώρο (κλιματιστικά, τζάκια, θερμάστρες), ενώ η κεντρική θέρμανση παράγει τη θερμότητα σε διαφορετικό σημείο, τη μεταφέρει και την αποδίδει στους χώρους, διαμέσου των θερμαντικών σωμάτων, fan coils, σωληνώσεων στο δάπεδο (ενδοδαπέδιο) σωληνώσεων στον τοίχο (επιτοίχιο). Τα μέσα που μεταφέρουν τη θερμότητα είναι ρευστά, με ιδιαίτερα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά γι’ αυτή τη χρήση. Αυτά είναι το νερό, ο αέρας και ο ατμός. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το νερό στα περισσότερα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης αποτελεί το σύνολο των μηχανών, συσκευών, οργάνων και εξαρτημάτων κατάλληλα συνδεδεμένων και εγκατεστημένων σε κτίρια, με σκοπό τη θέρμανσή τους. Οι κεντρικές θερμάνσεις τοποθετούνται σε σπίτια, χώρους εργασίας, άθλησης, διασκέδασης, κλπ.

Η κεντρική θέρμανση αποτελείται από διάφορα μέρη:

1. Το τμήμα παραγωγής θερμότητας

Συγκροτείται σε βοηθητικό χώρο, το λεβητοστάσιο, και αποτελείται από τον λέβητα, τον καυστήρα, τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή, τα διάφορα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας κ.α. Εδώ γίνεται η καύση του καυσίμου και η μετάδοση της θερμότητας στο νερό, που θα τη μεταφέρει στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν.

2. Το τμήμα μεταφοράς της θερμότητας

Αποτελείται από τα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα σωληνώσεων που μεταφέρουν το νερό. Τα κατακόρυφα μεταφέρουν το νερό καθ’ ύψος στους ορόφους και τα οριζόντια κατά μήκος στους χώρους των ορόφων. Τα δύο δίκτυα ενώνονται στα σημεία που πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση το δίκτυο ροής. Ξεκινούν από το λεβητοστάσιο και φθάνουν μέχρι τα σημεία που θα αποδοθεί η θερμότητα και επιστρέφουν πάλι σ’ αυτό. Έτσι, χαρακτηρίζεται σαν δίκτυο προσαγωγής ή θερμό αυτό που φεύγει από το λεβητοστάσιο και σαν επιστροφής ή κρύο, αυτό που επιστρέφει στο λεβητοστάσιο.

3. Το τμήμα απόδοσης της θερμότητας στους χώρους

Για τη θέρμανση των κτηρίων χρησιμοποιούνται θερμαντικά σώματα, που αποδίδουν τη θερμότητα στους χώρους, τα οποία είναι τοποθετημένα και συνδεδεμένα πάντα με τα οριζόντια δίκτυα.

4. Τα όργανα και οι αυτοματισμοί

Είναι συσκευές και όργανα που συνδέονται υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Με τη βοήθειά τους η εγκατάσταση λειτουργεί αυτόματα και με ασφάλεια.

5. Η αποθήκη καυσίμων

Είναι χώρος ή δεξαμενή (ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου) όπου αποθηκεύονται τα καύσιμα για την κεντρική θέρμανση.

6. Η καπνοδόχος

Είναι αεραγωγός που απάγει τα καυσαέρια της καύσης και τα διώχνει στην ατμόσφαιρα.

Έντυπο