5.046 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Η υπαγωγή σε πρώτη φάση 5.046 νοικοκυριών και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου. Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.

Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Από την Δευτέρα 22 Αυγούστου, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα επικοινωνήσουν με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Οι  συμβάσεις θα πρέπει να υπογραφούν εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται, αυτοδίκαια, εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.

Η υπαγωγή έγινε ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και η κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

 
 Περιφέρεια
  Αιτήσεις
   Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
    446
     5.216.787,12
Αττικής
    965
     8.957.193,30
Βορείου Αιγαίου
    178
     1.962.442,44
Δυτικής Ελλάδας

ed-oesterreichische.at

    398
     4.792.897,07
Δυτικής Μακεδονίας
    141
     1.699.743,45
Ηπείρου
    451
     5.411.634,55
Θεσσαλίας
   1.099
     12.594.303,03
Ιονίων Νήσων
     62
     721.172,90
Κεντρικής Μακεδονίας
    459
     5.293.400,10
Κρήτης
    189
     2.175.242,05
Νοτίου Αιγαίου
     73
     770.530,26
Πελοποννήσου
    259
     3.069.329,11
Στερεάς Ελλάδας
    326
     3.797.638,95
Γενικό Άθροισμα
   5.046
     56.462.314,33

Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει περίπου τους 8.000 καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Δείτε την απόφαση με όλα τα ονόματα εδώ.